Recikliranje predstavlja proces izvajanja sirovine/materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Proces recikliranja uključuje sakupljanje otpada, izdvajanje korisnih materijala, preradu i izradu novih proizvoda od prerađenog materijala. Ono što je posebno važno jeste ciljano izdvojiti materijale koji se mogu reciklirati i brzo staviti u ponovnu upotrebu. Materijali koji se najčešće izdvajaju iz otpada i recikliraju su staklo, plastika, papir/karton, tetrapak, metal i biorazgradivi otpad.

Staklo podliježe procesu topljenja i ponovnog preoblikovanja, papir, plastika i tetrapak recikliranjem daju iste ili slične sirovine niže kvalitete, recikliranjem metala se štedi velika količina energije dok je recikliranje biorazgradivog materijala najstariji oblik reciklaže u kojem se kao krajnji produkt dobija đubrivo i mineralima obogaćeni humus kao i toplotna energija u bioenerganama.

Od svih vrsta otpada podložnih recikliranju, najveću prijetnju globalnom zagađenju otpadom predstavlja plastični otpad. Plastika i sintetički proizvodi plastike dospijeva u pitku vodu, u mora i okeane a time i u ljudski lanac ishrane. Po procjenama, svake godine u mora i okeane dospije 8 miliona tona plastike. Prognoze fondacije Ellen McArthur su da ako planeta Zemlja do 2050. godine nastavi sa proizvodnjom istih količina plastike, tada se u morima može očekivati više plastike nego ribe.

Cijeli policy paper dostupan je na linku.