U Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) okolinska dozvola definisana je: „Okolinska dozvola – rješenje kojim se propisuju mjere i uslovi zaštite okoliša tokom izgradnje i rada određenog pogona ili postrojenja, koja se izdaje na osnovu provedenog postupka utvrđivanja mjera zaštite okoliša kako je propisano odredbama ovoga Zakona“.

Zakonom o zaštiti životne sredine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/2012 i 79/2015) ekološka dozvola je „odluka nadležnog organa donesena u formi rješenja kojom se utvrđuje da postrojenje ispunjava određene uslove za izgradnju i rad cijelog postrojenja ili dijela postrojenja, a može obuhvatiti jedno ili više postrojenja, na istoj lokaciji kojima upravlјa isto odgovorno lice“.

Dakle, okolinska dozvola je integralni pravi dokument – upravni akt kojim se propisuju mjere zaštite svih sastavnica okoliša: zrak, voda, zemljište/tlo, biodiverzitet.

Cijeli policy paper dostupan je na linku.