U periodu od 03. do 05.11. 2023. godine, u Tuzli (hotel Salis) je održan treći modul Akademije klimatskih akcija na temu “Zaštita okoliša i EKO Pravda”.

Na trećem modulu Akademije je učestvovalo 18 donosilaca odluka, koji su izabrani zvaničnici iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, te kantonalnih skupština i lokalnih vijeća. 

I drugi modul, kao i prethodni je bio koncipiran kroz predavanja relevantnih eksperata gdje su zastupnici i zastupnice imali priliku da se pobliže upoznaju sa ovom tematikom, ali da dobiju i informacije o projektima i primjerima dobre prakse koji su se, do sada, putem UNDP BiH projekata realizirali u ovom dijelu zemlje, ali i u drugim gradovima/općinama.

Na otvaranju trećeg modula (petak), na temu Pravna zaštita okoliša/životne sredine, govorio je zamjenik ministrice Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, gospodin Goran Mišić. Predavanje na ovu temu odradio je konsultant UNDP u BIH, Petar Pavlović, te je vođena interaktivna diskusija sa učesnicima i učesnicama.

Drugi dio Akademije (subota) je obilježila posjeta i obilazak nekadašnjeg fabrike “Hlor alkalni kombinat – HAK”, oblast koja je trenutno jedna od najvećih ekoloških žarišta u Bosni i Hercegovini. 

Facilitatorica obilaska, ekspertica u oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom Melina Džajić Valjevac je učesnicima približila dugogodišnju problematiku ove oblasti, te je učesnicima objasnila proces istraživanja i analiziranja uzoraka zemljišta i vode sa ove lokacije koji su pokazali višestruka zagađenja na određenim mjestima. Istaknula je kakve rizike za zdravlje ljudi i okoliš mogu predstavljati ove kontaminacije ukoliko se ne izvrši remedijacija i rekultivacija lokacije. Gdin Nijaz Brkić, dugogodišnji radnik fabrike HAK je također bio prisustvovao posjeti, te je učesnicima predstavio historijat rada u ovoj fabrici, te predstavio koje su se sve hemikalije koristile i kako je funkcionisala ova hemijska industrija, te je pojasnio kako je došlo do situacije u kojoj se lokacija sada nalazi. U nastavku dana, Melina je održala i predavanje na temu „Opasne hemikalije i otpad, i njihov utjecaj na okoliš“.

Marina Mujezinović, UNDP BIH, je predstavila  Projekat „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom“ -POPs, te je diskusijom i razmjenom iskustava učesnika završen je drugi dan III modula Akademije klimatskih akcija. 

Fokus predavanja je bio na okolinski prihvatljivom upravljanju postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u BiH, te smanjenja rizika po zdravlje ljudi i okoliša, kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih postojanih organskih zagađujućih supstanci (U-POPs) ivažnosti izgradnje kapaciteta i uspostavljanja zakonskih okvira za upravljanje POPs susptancama u Bosni i Hercegovini,.Naglašeno je i da je Bosna i Hercegovina ratificirala Štokholmsku konvenciju 2010. godine, i time preuzela obavezu ispunjavanja njenih zahtjeva, uključujući ograničavanje upotrebe opasnih POPs supstanci, prelaskom na sigurnije alternative i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove supstance.Treći dan, ali i završetak trećeg modula je obilježilo predavanje prof. dr. Melisa Ljuša, koja je angažovana kao konsultant kroz UNDP POPs Projekat na aktivnostima izrade Programa za uvođenje sistema za upravljanje ambalažnim otpadom od pesticida u BiH. Profesora Ljuša je predstavila nacrt ovog Programa, te prodiskutovala sa učesnicima o uslovima koji su potrebni da bi se preporuke iz ovog programa primmjenile u Bosni I Hercegovini, te o važnosti primjene predloženih modela.  

Sanja Ćorović ispred UNDP BIH projekta EKO Pravda je predstavila projekat “Jačanja vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini – Eko-pravda projekat”. UNDP u Bosni i Hercegovini je 2023. godine pokrenuo implementaciju ovog projekta sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za borbu protiv ekološkog kriminala u Bosni i Hercegovini. Pored usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa EU acquis-em i obuke nosilaca pravosudnih funkcija, projekat ima namjeru ovaj cilj postići tako što bi asistirao u procesu adekvatnog otkrivanja, prijavljivanja i istraživanja kršenja ekoloških ljudskih prava od strane nadležnih institucija i posljedičnog jačanja povjerenja javnosti.   

Projekat podržava praćenje i izvještavanje o kršenju ekoloških ljudskih prava u cijeloj zemlji, podržavajući na taj način dijalog između istaknutih nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine i nacionalnih institucija za ljudska prava. Rezultat ovih aktivnosti bi trebao biti bolje razumijevanje ekoloških ljudskih prava u zajednicama širom Bosne i Hercegovine, veće učešće javnosti u donošenju odluka o pitanjima životne sredine, te poboljšan pristup pravnim lijekovima u slučajevima kršenja zakona.

Od izazova kao što su mjesta za adekvatno odlaganje i tretman otpada od prazne ambalaže u kojoj su ostaci štetnih hemikalija, do procesuiranja slučajeva okolišne pravde, te planiranja budućih koraka, bile su samo neke od tema današnje radionice i konstruktivog razgovora sa učesnicima/cama Akademije.

Cilj Akademije je da se tokom iste pobliže upoznaju sa uticajima klimatskih promjena. Dodatni cilj je naglasiti važnost povezanosti i ujedinjenosti donosioca odluka sa svih nivoa vlasti da zajedno i ujedinjeno rade na zaštiti okoliša i očuvanju zdravlja.