Na današnji dan, prije 40 godina, posebnu pažnju dobila je zaštita ličnih podataka osoba. Prije 15 godina privatnost i lični podaci dobili su i svoj Dan.

Ne bi trebala postojati sumnja o važnosti privatnosti i ličnih podataka. Ipak svakodnevno, čak i nesvjesno, učestvujemo u dijeljenu (ličnih) informacija u manjoj ili većoj mjeri, te čini se istovremeno postajemo indiferentni/e prema gubitku privatnosti.

Lični podaci obrađuju se svake sekunde – na poslu, u odnosima sa državnim organima, u zdravstvu, pri kupovini/korištenju roba ili usluga, putovanjima i/ili jednostavno time što provodimo vrijeme na internetu (a to je stalno!). 

Građani i građanke uglavnom nisu upoznati sa rizicima koje sa sobom nosi narušavanje njihovih ličnih podataka, koja su njihova prava u tom pogledu ili uloge nacionalnih agencija za zaštitu podataka.

Vijeće Evrope je još 2006. godine ustanovilo 28. januar kao Dan privatnosti podataka, koji je u Evropi poznat kao Dan zaštite podataka. Naime, 28. januara 1981. godine, Vijeće Evrope otvorilo je za potpisivanje Kovenciju o zaštiti pojedinaca/ki u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka, poznatu i kao ‘Konvencija 108’.

Kao međunarodni dan, trenutno ga priznaju i obilježavaju Sjedinjene Američke Države, Kanada, Izrael, te 47 evropskih zemalja, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, i Sloveniju, od zemalja u regiji. 

26. januara 2009. godine, Predstavnički dom Sjedinjenih Država donio je Rezoluciju ‘H.Res.31’ kojom je 28. Januar proglašen Nacionalnim danom privatnosti podataka. 28. januara 2009. godine, Senat je donio Rezoluciju ‘S.Res.25’ kojom je podržao 28. Januar kao Nacionalni dan privatnosti podataka. Senat Sjedinjenih Država također je priznao Dan privatnosti podataka u 2010. i 2011. godini.

U Martu 2004. godine, Bosna i Hercegovina je potpisala Konvenciju. Ratifikovana je 31.03.2006., a stupila je na snagu 01.07.2006. godine. 

U skladu sa članom 13. Stav 2. tačka a) Konvencije, Bosna i Hercegovina je osnovala Agenciju za zaštitu ličnih podataka (AZLP) u junu 2006. godine kao neovisno upravno tijelo u državi i kao nadzorno tijelo za zaštitu ličnih podataka a u skladu sa Konvencijom. Agencija je zadužena za primjenu Konvencije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Ako imate pitanje, nedoumicu ili smatrate da je vaše pravo u pogledu zaštite privatnosti narušeno i/ili lični podaci zloupotrebljeni – obratite se Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Konvencija trenutno prolazi proces ažuriranja, kako bi odgovorila na nove pravne izazove izazvane tehnološkim razvojem. 

Konvencija o kibernetičkom kriminalu takođe štiti integritet sistema podataka, a samim tim i privatnost u sajber prostoru. Privatnost, uključujući zaštitu podataka, također je zaštićena članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ključna ideja iza međunarodnog Dana je promocija svijesti o privatnosti i zaštiti podataka. Nekoliko velikih organizacija širom svijeta pokušava osvijestiti korisnike/ce o važnosti privatnosti i zaštiti podataka za njih.

Dan zaštite podataka isprva je imao edukativni karakter za podizanje svijesti među kompanijama. Posljednjih godina, posebno zbog angažiranosti organizacija civilnog društva, ideja se proširila i obuhvata je korisnike/ce iz svih sfera, a posebno krajnje korisnike/ce.

Dan privatnosti podataka obično uključuje događaje i kampanje na međunarodnom i nacionalnom nivou.

Pored obrazovnog segmenta, Dan zaštite podataka promoviše događaje i aktivnosti koji stimuliraju razvoj tehnoloških alata koji promoviraju individualnu kontrolu nad ličnim informacijama, podstiče poštivanje zakona i propisa o privatnosti, te stvaranje dijaloga među interesnim grupama za unapređenje zaštite podataka i privatnosti.

Međunarodno obilježavanje ovog dana otvara brojne mogućnosti za suradnju između vlada, industrije, akademske zajednice, neprofitnih organizacija, stručnjaka za privatnost i prosvjetnih radnika. U posljednje vrijeme, mediji, mladi, žene, te marginalizirane grupe se sve češće navode kao važan sugovornik, a nerijetko i interesna grupa koju je potrebno uključiti pri donošenju odluka.  

Privatnost nije ograničena samo na to da tehnološke kompanije prikupljaju, obrađuju i dijele podatke. Sve je veći broj slučajeva krađe podataka. Kibernetički kriminal je u neprestanom porastu u posljednjoj deceniji.

Sve je veća potreba za tzv. zdravim politikama privatnosti kojih bi se svi morali pridržavati. 

Kao jedan od posljednjih odgovora Evropske Unije, s ciljem unapređenja zaštite potrošača i zaštite ličnih podataka svih njenih građana/ki,  jeste Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – [GDPR]).

Zahtjevi GDPR-a primjenjuju se na svaku državu članicu Europske unije.

Neki od ključnih zahtjeva privatnosti i zaštite podataka GDPR-a uključuju:

  • Traženje saglasnosti subjekata za obradu podataka
  • Anonimiziranje prikupljenih podataka radi zaštite privatnosti
  • Pružanje obavijesti uslijed kršenja podataka
  • Sigurno rukovanje prijenosom podataka preko granica
  • Zahtijevanje od određenih kompanija da imenuju službenika/cu za zaštitu podataka koji/a će nadgledati poštovanje GDPR-a

Pojednostavljeno, DGPR propisuje osnovni set standarda za kompanije koje rukuju podacima građana/ki EU, kako bi se osigurala njihova bolja obrada i sigurnije kretanje/prenos ličnih podataka..

Zanemarivanjem osiguravanja naših podataka ili privatnosti otvoreni smo većem riziku za krađu identiteta, phishing prevare i druge rizike i napade.

Mogućnosti otvorenog, globalno povezanog, pouzdanog i sigurnog interneta su ogromne.

Da bi takav i ostao, svi igramo ulogu u očuvanju naših ličnih podataka i naše privatnosti:

  • Lični podaci i privatnost su kao novac. Cijeni ih i zaštiti.
  • Dijeli sa oprezom. Misli prije nego objaviš. 
  • Budi vlasnik/ca svoje online prisutnosti. Komfort zona je dobra zona online.
  • Osiguraj svoj login. Pored sigurne lozinke, dodatno se osiguraj npr. dvofaktorskom ovjerom preko telefona. 
  • Koristi sigurne i enkriptovane aplikacije za razmjenu poruka (posebno onih osjetljivih!)

U 2021. neka vaši podaci budu sigurni, a vaša privatnost samo vaša.

Autorica: Aida Mahmutović